Konflikt interesów uniemożliwia zarządowi reprezentowanie wspólnoty

obie stronyW sytuacji, gdy zarząd wspólnoty mieszkaniowej zostaje zmieniony, a członek wspólnoty będący lub powiązany z dotychczasowym zarządem skarży uchwałę o wyborze nowego zarządu i uzyskuje postanowienie o wstrzymaniu jej wykonalności, czyli w dalszym ciągu wykonuje obowiązki członka zarządu, może dojść do kuriozalnej sytuacji. Zachodzi ona w szczególności w sytuacji gdy zarząd jest jednoosobowy. Mianowicie członek zarządu występuję zarówno w charakterze powoda (jako skarżący) jak i wspólnoyu (którą reprezentuje jako zarząd). Jak wynika z podjętej w dniu 8 października 2015 roku uchwały przez Sąd Najwyższy (sygn. III CNP 57/15 – www.sn.pl) konflikt interesów uniemożliwia zarządowi reprezentowanie wspólnoty, a wspólnota mieszkaniowa musi ustanowić pełnomocnika.

W rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie spółka miała ponad 70 % udziałów w części wspólnej, a członek zarządu tej spółki sprawował jednocześnie funkcje jednoosobowego zarządu we wspólnocie. W sprawie o uchylenie uchwały o wyborze nowego zarządu pojętej w trybie zasady jeden właściciel – jeden głos osoba ta reprezentowała więc obie strony sporu, co w oznacza niedopuszczalną kolizję interesów stron i rodzi zagadnienie sposobu jej rozwiązania na gruncie obowiązujących przepisów. Ustawa o własności lokali nie zawiera unormowań regulujących taką sytuację, stąd zachodzi potrzeba rozważenia zastosowania w drodze analogii unormowań kodeksu spółek handlowych lub prawa spółdzielczego. Sąd Najwyższy uznał, że zastosowanie takiej analogii jest konieczne.

Pełna treść podjętej uchwały brzmi następująco: „W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej pozwana wspólnota mieszkaniowa nie może być reprezentowana przez członka jej jednoosobowego zarządu będącego jednocześnie członkiem zarządu osoby prawnej, która zaskarżyła uchwałę. W takiej sytuacji wspólnotę mieszkaniową reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą właścicieli lokali.”

Dodaj komentarz

Przeczytaj regulamin komentowania treści bloga.