Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Jan Jakub Jańczak, Warszawa 02-776, ul. Nowoursynowska 145 D lok. 84.

2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika bloga umieszczającego swój komentarz. Administrator danych osobowych wyraźnie zaznacza, że do zamieszczania komentarzy na blogu nie jest konieczne podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Wystarczy jest umieszczenie samego imienia lub pseudonimu odróżniające użytkownika od innych i zapewniające uporządkowaną i nie wprowadzającą w błąd dyskusję.

3. Udostępnione dane osobowe wyróżniające użytkownika bloga uczestniczącego w dyskusji takie jak imię, nazwisko są publicznie dostępne w internecie dla pozostałych użytkowników bloga. Numery IP nie są udostępniane publicznie. Wszystkie dane osobowe mogą być jednak udostępnione odpowiednim organom państwowym lub podmiotom na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jeśli zgodnie z tymi przepisami administrator danych jest zobowiązany do ich udostępnienia.

4. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające nieupoważniony dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.

5. Użytkownikom bloga, którzy udostępnili swoje dane osobowe przysługuje prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych, 2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, 3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 4) skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym celu (pkt 1-3) należy skontaktować się z administratorem danych poprzez email kontakt@prawomieszkaniowe.com.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie danych jest dokonywane w czasie około dwóch tygodni od prawidłowego zgłoszenia, nie później niż w terminie 1 miesiąca. Cofający zgodę jest obowiązany uprawdopodobnić umocowanie do cofnięcia zgody, przykładowo wskazać, iż jest osobą, która udzielając zgody na przetwarzanie danych umieściła swoje dane osobowe na blogu lub posiada od tej osoby pełnomocnictwo. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych poprzez email kontakt@prawomieszkaniowe.com.

7. Dane osobowe mogą być ponadto w każdym czasie usunięte wraz z usunięciem komentarza umieszczonego na blogu. Usuwanie komentarzy odbywa się zgodnie z Regulaminem komentowania treści bloga, a administrator danych uprawniony jest do usunięcia każdego komentarza, co oznacza także usunięcie danych osobowych związanych z komentarzem.