Adwokat pomoże w sprawach o uchylenie uchwały 

sprawy mieszkaniowe

sprawy mieszkanioweZlecenie przeprowadzenia sprawy sądowej może przynieść wspólnocie mieszkaniowej sporo korzyści. Pozwy o uchylenie uchwały to częsta broń właścicieli lokali w walce z działaniami zarządu aprobowanymi przez większość właścicieli. Często sprawy te są lekceważone przez zarząd i niekiedy sądy przyznają rację skarżącym.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Szczególnie te dwie ostatnie przesłanki do uchylenia uchwały nie są ostre stąd bardzo przydaje się nie tylko dobra znajomość przepisów ustawy o własności lokali ale i orzecznictwa.

Nie można ustalić prawidłowego wzorca prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną bez odniesienia się do bieżącej sytuacji wspólnoty. Zgłoszenie prawidłowych wniosków dowodowych i prawidłowa strategia procesowa ma olbrzymi wpływ w postępowaniu cywilnym. Ma to z kolei wpływ na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego i wynik sprawy.

Naruszenia proceduralne – nie zawsze decydujące

Nie wszystkie naruszenia prawa mogą decydować o uchyleniu uchwały. Adwokat lub radca prawny pomoże obronić uchwałę. I to nawet, jeśli przy jej uchwalaniu popełniono pewne błędy proceduralne. Orzecznictwo dopuszcza bowiem niektóre błędy proceduralne. Najważniejsze jest, by uchwała stanowiła wolę właścicieli lokali obliczoną we właściwy sposób – według udziałów albo według głosowania “1 właściciel 1 głos” (jeśli są spełnione wymagania takiego trybu głosowania).

Kto skarży?

Bardzo często uchwały wspólnoty (to jest uchwały ogółu właścicieli lokali) zaskarżają gminy i miasta, które posiadają lokale w swoich zasobach. Są to lokale zazwyczaj komunalne i socjalne, wynajmowane na nierynkowych zasadach. Najemcy niekiedy nie płacą gminie / miastu żadnych opłat, stąd gminy muszą do nich dopłacać. Niechętnie wiec zgadzają się na większe remonty i polepszenia stanu nieruchomości wspólnej. Właścicielom wykupionych lokali zależy natomiast, aby mieszkać w dobrych warunkach i wyremontowanych klatkach schodowych. Takie remonty i polepszenia zwiększają tez wartość ich lokali, w tym również dochód z wynajmu. Z tych wszystkich względów przy zarządzaniu dochodzi do wielu konfliktów.

Niekiedy uchwały są stale zaskarżane przez właścicieli lokali – osoby fizyczne – niezadowolone z zarządu nieruchomością. Także w tych przypadkach warto powierzyć takie sprawy profesjonalnemu prawnikowi lub chociaż skonsultować się z prawnikiem. Uchwała może być uchylona także z innej przyczyny niż wskazana w pozwie. Sąd jest związany podanymi przez strony bezspornymi okolicznościami faktycznymi. Nie jest jednak związany podanymi w pozwie przepisami prawa, w tym przesłankami uchylenia uchwały.

Termin

Pozew o uchylenie uchwały może być wytoczony w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały lub od momentu kiedy właściciel lokalu otrzymał treść uchwały, jeśli głosowanie przebiegało w trybie indywidualnego zbierania głosów. Po upływie terminu 6 tygodni właściciel lokalu może jednak starać się wykazać, że: nie otrzymał treści uchwały lub termin w ogóle nie obowiązuje. Może to być sytuacja, w której uchwała w ogóle nie istnieje. Może też przekonywać, że naruszenia prawa są na tyle poważne, że kwalifikują do stwierdzenia jej całkowitej nieważności (zagadnienie stwierdzenia nieważności uchwał po 6 tygodniach wzbudza w orzecznictwie sądów duże kontrowersje).

Sprawy o uchylenie uchwał to często występujące sprawy mieszkaniowe w sądach. Zlecenie ich prowadzenia adwokatowi lub radcy prawnemu zwiększa nie tylko szanse ich wygrania, ale także komfort i jakość zarządzania. Doświadczony prawnik specjalizujący się w sprawach mieszkaniowych pozwoli uniknąć tego typu spraw w przyszłości lub zminimalizować ich ryzyko. Bez adwokata właściciel lokalu może bezkarnie skarżyć uchwały, tracąc jedynie opłatę od pozwu. Przeciwko wspólnocie z adwokatem będzie musiał zapłacić także koszty adwokata. Koszty wyliczone są według niskich i nierynkowych stawek, ale zawsze stanowią pewną rodzaju dolegliwość za nieuzasadnione skarżenie uchwał wspólnoty.

Z kolei, pomagając skarżącemu w sprawie o uchylenie uchwały, adwokat nie tylko pomoże zebrać argumenty przeciwko uchwale, sporządzi pozew i poprowadzi przez postępowanie, ale także wyjaśni, jakie dalsze kroki będzie można podjąć po uchyleniu uchwały.

Dodaj komentarz