Współwłaściciel lokalu będzie mógł głosować we wspólnocie

1 właściciel 1 głos

Współwłaściciel lokalu będzie mógł samodzielnie (bez porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami) głosować we wspólnocie mieszkaniowej. Taki projekt zmian w ustawie o własności lokali zgłosiła w Sejmie Komisja Infrastruktury.

W lipcu pisałem o problemach z liczeniem głosów w przypadku lokali, które są własnością kilku osób. W szczególności problem dotyczy wielostanowiskowych garaży, będącymi odrębnymi lokalami, których współwłaścicielami są zazwyczaj właściciele lokali.

Zgodnie z projektem siła głosu współwłaściciela byłaby równa pomnożeniu jego udział w lokalu przez udział w powierzchni, jaki zajmuje lokal w stosunku do całej nieruchomości. W przypadku zaś głosowania w trybie jeden właściciel jeden głos współwłaściciele będą ustanawiać pełnomocnika w celu oddania głosu. Projekt ustawy nie precyzuje sposobu wyboru pełnomocnika, stąd będą stosować się przepisy Kodeksu cywilnego. Do uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu stosować należy art. 199 k.c. wymagający jednomyślności wszystkich współwłaścicieli. Kontrowersje może zaś wzbudzić sposób ustanowienia pełnomocnika do wyboru i zmiany członków zarządu. Choć brak wyboru pełnomocnika i nieuwzględnienie jednego głosu rzadko może stanowić problem decyzyjne we wspólnotach, to jednak we wspólnotach z małą ilością właścicieli mogą pojawić sytuacje patowe, w której żadna z grup właścicieli nie osiągnie większości. Warto byłoby zatem dodać do nowelizacji, iż pełnomocnik zostaje powoływany przez współwłaścicieli posiadających większość udziałów w lokalu.

Warto także zaznaczyć, że choć projekt ustawy został przygotowany z myślą o lokalach garażowych, to proponowane zasady liczenia głosów oddawanych przez współwłaścicieli lokali będą dotyczyły wszystkich lokali, także mieszkalnych. Współwłaściciel lokalu będzie mógł także korzystać samodzielnie z osobistych praw właściciela lokali wymienionych w ustawie o własności lokali bez potrzeby uzgadniania tego z pozostałymi współwłaścicielami. Na przykład będzie mógł samodzielnie pozywać o dopuszczenie go do posiadania nieruchomości wspólnej.

Aktualizacja: Zmiany ostatecznie weszły w życie dnia 29 sierpnia 2015 roku na podstawie nowelizacji, Dz.U. z 2015 r. poz. 1168 zm.

Dodaj komentarz