Lipiec 2022 – Nowa Ustawa Deweloperska

ustawa dewelopeska

Dnia 1 lipca 2022 roku weszła w życie nowa ustawa deweloperska. Doprowadziła ona do powstania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego pomysłodawcą jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niewątpliwie inspiracją do jego utworzenia było wprowadzenie w 2016 roku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego dbającego o bezpieczeństwo klientów korzystających z ofert biur podróży.

Czym jest i od kiedy zacznie obowiązywać Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Nowa instytucja ma przybrać formę wyodrębnionego rachunku gromadzącego środki finansowe w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Źródłem ich pochodzenia będą :

  • składki uiszczane przez deweloperów,
  • przychody z lokat DFG,
  • odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych,
  • wpływy z tytułu zaspokojenia się z masy upadłościowej w przypadku upadłości dewelopera

Fundusz ma zabezpieczyć nabywców nieruchomości przed częściową lub całkowitą utratą wpłaconych środków.

Dodatkowo DFG ma:

– stanowić mechanizm wsparcia i stabilizacji, wzmacniać pewność inwestycji w rynek mieszkalny jak również dawać poczucie pewności po stronie konsumentów,

– wspierać inwestycje „długofalowe”, zabezpieczyć przyszłościowo rynek mieszkalny, z uwagi na istnienie potrzeby wybudowania mieszkań,

– chronić przed upadłością banku, który prowadzi rachunki powiernicze (co ciekawe odpowiedzialność Funduszu nie jest ograniczona jakimkolwiek limitem gwarancyjnym).

Doprecyzowując głównym założeniem DFG jest pokrycie wszystkich strat klienta, gdy:

  • deweloper bądź bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ogłosi upadłość,
  • klient odstąpi od umowy, z uwagi na brak dopełnienia obowiązków przez dewelopera (np. kiedy nie przeniesie on na nabywcę własności lokalu w wymaganym terminie lub nie usunie wady istotnej) i nie zwróci klientowi wpłaconych pieniędzy.

Do jakich umów stosuje się nową ustawę?

Nowe regulacje mają dotyczyć każdej umowy zawieranej przez dewelopera z nabywcą, na podstawie której, deweloper zobowiązuje się do ustanowienia praw wynikających z umowy deweloperskiej, w tym także do umów zawieranych już po zakończeniu budowy.

Składka

Art. 49 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przewiduje maksymalne stawki uiszczane przez deweloperów.

Ostatecznie wyniosą one:
1) 0,45% – w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego albo
2) 0,1% – w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

Uregulowanie umów rezerwacyjnych

W nowej ustawie zdefiniowano pojęcie umowy rezerwacyjnej. Będzie to jedynie zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. Dotychczas deweloperzy rozbudowywali zakres umowy rezerwacyjnej do tego stopnia, by ominąć konieczność podpisywania umów deweloperskich. Czuli się w tym bezkarni, a nabywcy nie byli odpowiednio chronieni.

Dodaj komentarz