Nowy program kredytów BGK na budownictwo społeczne

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dnia 25 października 2015 weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przyjętą nowelizacją Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał na nowych warunkach dotowanych kredytów na działalność budownictwa społecznego. Ustawodawca przewidział także inną możliwość finansowania zwrotnego niż kredyt, a mianowicie organizację emisji obligacji i gwarantowanie ich nabycia. Dotychczas taka forma finansowania była dostępna jedynie dla towarzystw budownictwa społecznego i spółek komunalnych w ofercie komercyjnej.

Z instrumentów finansowania społecznego budownictwa czynszowego mogą korzystać:
– towarzystwa budownictwa społecznego przeznaczające dochody w całości na działalność statutową,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– spółki komunalne (precyzyjnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu).

Finansowanie zwrotne jest udzielane na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem. Ustawa dokładnie określa warunki możliwości skorzystania z programu. Informacje o programie, ofercie wraz ze wzorami dokumentów można znaleźć na stronie bgk.pl

Końcowymi beneficjentami programu budowy mieszkań czynszowych będą ludzie młodzi oraz rodziny z dziećmi, osiągające dość niskie dochody, które uniemożliwiają przyznanie komercyjnego kredytu bankowego na zakup mieszkania lub kredytu w programie „Mieszkanie dla Młodych”, ale jednocześnie niespełniające warunków dochodowych decydujących o możliwości ubiegania się o lokal komunalny.

W zakresie wynajmowania mieszkań od towarzystwa budownictwa społecznego pozostanie obowiązek składania co 2 lata deklaracji o dochodach, a w przypadku zwiększenia dochodów ponad przyjęte limity TBS będzie musiało podnieść stawkę czynszu albo wypowiedzieć najem. Takie same zasady będą obowiązywały w mieszkaniach wybudowanych w ramach tego programu przez spółdzielnie mieszkaniowe i spółki komunalne. Mieszkań takich nie będzie można wykupić na własność, tak jak było to możliwe w ramach programu, który trwał do września 2009 roku. Z uwagi na powyższe program ten najprawdopodobniej będzie się cieszył jedynie umiarkowaną popularnością i będzie przeznaczony dla osób, które nie będą miały szans na mieszkanie komunalne.

Dodaj komentarz