Legalizacja młodszych samowoli budowlanych

legalizacja

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy znaczenie samowoli budowlanych oraz omówiliśmy korzyści płynące z uproszczonego postępowania legalizacyjnego ponad 20 letnich obiektów budowlanych https://prawomieszkaniowe.com/samowole-budowlane-zalety-uproszczonego-postepowania-legalizacyjnego/

Dzisiaj skupimy się na „młodszych” konstrukcjach, a dokładniej rzecz ujmując na tym co należy zrobić, aby je zalegalizować. Przedstawimy również zmiany wynikające z wrześniowej nowelizacji.

Ujednolicenie

Poprzednio przepisy przewidywały dwie odrębne procedury legalizacji. Rozdzielone one były na budowy wykonywane bez pozwolenia i na te bez zgłoszenia. Z uwagi na ich podobny przebieg ustawodawca zdecydował się je połączyć i tak powstało jedno standardowe postępowanie legalizacyjne.

Postanowienie o wstrzymaniu budowy

Organ budowlany wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

Aktywna rola inwestora

Postępowanie nadal będzie wszczynane z urzędu, a o jego kontynuacji decydować będzie inwestor, właściciel czy też zarządca obiektu. Dzięki nowym przepisom mają oni istotny wpływ na wynik postępowania legalizacyjnego. Mogą je kontynuować albo zdecydować o rozbiórce danego obiektu.

Wszczęcie postępowania

Organ po wszczęciu postępowania wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych, w którym informuje inwestora o możliwości złożenia wniosku o legalizację oraz o konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej i zasadach jej obliczania. W przeciągu 30 dni przedsiębiorca musi złożyć wniosek legalizacyjny. Po jego dostarczeniu, organ nadzoru budowlanego w drodze kolejnego postanowienia nałoży na niego obowiązek przedłożenia określonych ustawą dokumentów w wyznaczonym okresie nie krótszym niż 60 dni. Przedłożenie kompletnych dokumentów będzie równoznaczne z ustaleniem opłaty legalizacyjnej, której uiszczenie kończy procedurę w drodze wydanej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót.

Wymagane dokumenty legalizacyjne

1) dokumenty,które składa się przy wniosku o uzyskaniu pozwolenia na budowę

2) projekt techniczny (zawierający zakres wykonanych robót budowlanych)

3) zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4)* projekt zagospodarowania działki lub terenu (dotyczy sytuacji, w których realizacja obiektu budowlanego nie posiadała zgłoszenia)

Decyzja o nakazie rozbiórki

Organ wydaje taką decyzję kiedy:

1) wniosek o legalizację samowoli budowlanej nie zostanie złożony w terminie,

2) nastąpi wycofanie wniosku o legalizację budowy,

3) nie zostaną przedłożone wymagane dokumenty legalizacyjne w wyznaczonym czasie,

4) pozostaną nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych,

5) nie zostanie uiszczona w terminie opłata legalizacyjna,

6) nastąpi wznowienie robót budowlanych pomimo wydanego postanowienia o ich wstrzymaniu

Opłata legalizacyjna

Jednym z warunków zalegalizowania samowolnie wzniesionego obiektu jest dokonanie wpłaty legalizacyjnej. Jeżeli przedłożona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa, organ nałoży obowiązek jej uiszczenia. Od dnia otrzymania postanowienia na dokonanie wpłaty mamy maksymalnie 7 dni.

Wysokość

Sposób ustalania oraz wysokość opłat legalizacyjnych nie ulega zmianie. Wysokość opłaty zależy od tego czy dany obiekt wybudowano bez wymaganego pozwolenia na budowę czy bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu złożonego do zgłoszenia.

Bez zgłoszenia

W przypadku samowolnej budowy bez zgłoszenia kwota jest stała i wynosi 2,5 lub 5 tys. zł.

2500 zł
ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach
stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000
obiekty małej architektury w miejscach publicznych
5000 zł
przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2,  przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki

Bez pozwolenia

W art. 59f upb znajduje się wzór, na podstawie którego wyliczana jest opłata. Wartość 500 zł mnoży się przez 50 i przez odpowiedni współczynnik: kategorii obiektu i jego wielkości (zawiera je załącznik do prawa budowlanego).

   S 50 × k × w

S – stawka wynosi 500zł  

50 – według przepisów, kara podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu

k – współczynnik kategorii obiektu

w – współczynnik wielkości

Przykład :

Wysokość opłaty legalizacyjnej dla:

1) budynku mieszkalnego jednorodzinnego

500×50×2,0×1,0 = 50 000 zł

2) domu letniskowego

500×50×1,1,0 = 25 000 zł

Rozłożenie na raty

Co zrobić, kiedy nie mamy wystarczającej ilości środków na pokrycie opłaty ?

Z pomocą przyjdzie nam dział III ordynacji podatkowej, w którym znajdują się przepisy dotyczące ulg. Mają one bezpośredni wpływ na opłaty legalizacyjne, w praktyce oznacza to,że wojewoda może:

1) odroczyć termin płatności,

2) rozłożyć opłatę legalizacyjną na raty,

3) umorzyć opłatę legalizacyjną w całości lub w części.

O powyższych informacjach mówi artykuł 49c. Prawa budowlanego :

Odesłanie do przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

1. Do opłat legalizacyjnych w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewodzie.

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 48 postanowienie o wstrzymaniu budowy do dnia rozstrzygnięcia wniosku, a w przypadku rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty lub odroczenia płatności – do dnia upływu terminu wniesienia całej opłaty.

Z tego przywileju mogą korzystać zarówno inwestorzy, którzy budowali bez pozwolenia, jak i ci którzy nie zgłosili zamiaru budowlanego.

Decyzja o legalizacji

Legalizacja samowoli budowlanej następuje z chwilą uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Wtedy organ nadzoru budowlanego akceptuje projekt budowlany bądź projekt zagospodarowania działki lub terenu. W sytuacji kiedy budowa nie została zakończona urząd wyrazi zgodę na jej wznowienie.

Ile trwa przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego?

Niestety w przepisach prawa budowlanego nie ma podanego terminu, w którym nadzór budowlany ma przeprowadzić proces legalizacji.

Odwołanie

Reasumując pamiętaj, że zawsze możesz się odwołać od wydanej w postępowaniu legalizacyjnym decyzji o nakazie rozbiórki. Masz na to 14 dni licząc od dnia jej otrzymania. Przysługuje Ci również prawo do złożenia zażalenia na postanowienie określające wysokość opłaty legalizacyjnej.

W razie wątpliwości zapraszamy do zadawania pytań, poniżej dodajemy link do artykułu, w którym odnosimy się do wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego. https://prawomieszkaniowe.com/wrzesien-prawo-budowlane-zmiany/

Dodaj komentarz