Limit kadencji członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Rada nadzorcza to organ,prawo mieszkaniowe bez którego spółdzielnia mieszkaniowa nie mogłaby normalnie funkcjonować. Nie tylko kontroluje i nadzoruje działalność zarządu. Wybiera także i odwołuje członków zarządu (zgodnie ze statutem większości spółdzielni).

W 2007 roku wprowadzono kadencyjność rad nadzorczych. Postanowiono, że członek rady nadzorczej nie może być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponadto ustalono, że kadencja nie może trwać dłużej niż trzy lata. (art. 8[2] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dodany na podstawie ustawy z 14 czerwca 2007 r., Dz.U. z 13 lipca 2007 r. nr 125, poz. 873).

Od wejścia w życie zmian przy wykładni tych przepisów pojawiło się kilka wątpliwości. Nieprawidłowe stosowanie tych przepisów mogłoby doprowadzić do chaosu w spółdzielni mieszkaniowej. Jak zatem prawidłowo dokonać wyboru członków rady nadzorczej?

Liczymy kadencje tylko po 31.07.2007 r.

Staż członka rady nadzorczej liczymy od kadencji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt K 64/07 uznał za niekonstytucyjny przepis o liczeniu dotychczasowego stażu członka rady nadzorczej “W konsekwencji ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów intertemporalnych w zakresie sposobu obliczania ilości kadencji rady nadzorczej, o których mowa w art. 8[2] ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponieważ przepis ten wszedł w życie z dniem 31 lipca 2007 r., może wywierać skutki prawne jedynie od tej daty i ograniczać dopuszczalną liczbę kadencji wyłącznie na przyszłość. Pierwszą kadencją będzie zatem albo kadencja rady nadzorczej będąca w toku w dniu 31 lipca 2007 r. albo kadencja, która rozpoczęła bieg po tej dacie.” wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2013 roku, II CSK 716/12)

Zatem nie należy się zdziwić, jeśli obecnie ktoś chwali się stażem w trzech kolejnych kadencjach rady nadzorczej np. 2007-2010, 2010-2013 i 2013-2016 (zakładając, że walne zgromadzenie zdążono przeprowadzić, zgodnie z prawem do końca czerwca, czy nawet w spóźnionej dacie do 30 lipca 2007 r.).

Kadencje pełne i niepełne

Można wyobrazić sobie taki przykład: Członek rady nadzorczej Pan Nowak zrezygnował pod koniec kadencji 2010-2013 i w 2013 roku zastąpiła go na kilka miesięcy Pani Kowalska. Sytuacja ta powtórzyła się w kadencji 2013-2016. Pani Kowalska była członkiem rady nadzorczej w sumie niecały rok w ciągu lat 2010-2016. Czy w takiej sytuacji może kandydować na członka rady nadzorczej w wyborach w 2016 roku?

Okazuję się, że nie. Nie ma znaczenia, czy Pani Kowalska pełniła funkcje członka rady nadzorczej przez całą pełną kadencję. A może jedynie krótki czas. Jeśli choćby przez chwilę była członkiem rady nadzorczej w czasie dwóch, kolejnych kadencji, nie może być członkiem radcy nadzorczej w ciągu trzeciej kolejnej kadencji.

Ma to logiczne uzasadnienie. Wyobraźmy sobie inną sytuację. Pani Kowalska jest wybrana na dwie, kolejne kadencje, ale za każdym razem tuż przed zakończeniem kadencji rezygnuje. Albo podajmy jeszcze inny przykład: Pan Nowak zawsze tuż po wyborze go na członka rady nadzorczej rezygnuje i zastępuje go Pani Kowalska. Zatem gdybyśmy nie zrównali sytuacji, w której ktoś pełni funkcje członka rady nadzorczej przez pełną lub niepełną kadencję, przepis ten byłby łatwo obchodzony.

Orzecznictwo

Potwierdza to orzecznictwo: “Członek rady nadzorczej, który nie pełnił funkcji przez pełną kadencję z uwagi na jego odwołanie przed jej zakończeniem, nie traci poprzez odwołanie statusu członka tej rady w okresie, w którym pełnił funkcję. Kadencja ta jest zatem w rozumieniu art. 8[2] ust. 3 ustawy [o spółdzielniach mieszkaniowych] kadencją, która podlega zaliczeniu do liczby kadencji ograniczających możliwość kandydowania do rady nadzorczej.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2013 roku, II CSK 716/12)

Tak samo w przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w środku kadencji: “W świetle w rozumieniu art. 8[2] ust. [o sp. mieszk.] fakt, że członek rady nadzorczej nie pełnił funkcji przez pełną kadencję, nie traci poprzez to statusu członka tej rady w okresie, w którym pełnił tę funkcję. Zarówno przepis art. 8[2] ust. 4 ustawy ogranicza jedynie czas trwania kadencji. Przy przyjęciu, że członek rady nadzorczej, który został wybrany w trakcie trwania kadencji, nie pełnił tej funkcji w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, doszłoby do sytuacji, w której osoba taka mogłaby być wybierana na dowolną ilość kadencji jedynie dlatego, że funkcji nie pełniłaby przez całe trzy lata trwania kadencji.” (wyrok Sądu Apelacyjnego Warszawa z dnia 18 czerwca 2015 roku, VI ACa 1032/14)

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Publikując komentarz wyrażam zgodę na treść Regulaminu komentowania treści bloga.