Można żądać uchylenia części uchwały wspólnoty mieszkaniowej

stwierdzenie nieważności

Jak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku, I ACa 1757/13 (orzeczenia.ms.gov.pl – wyrok SA W-wa – I ACa 1757/13), można domagać się uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej tylko w części, to jest niektórych jednostek redakcyjnych (punktów, paragrafów). Warunkiem jest jednak autonomiczny charakter zaskarżonych części uchwały oraz ustalenie, że bez kwestionowanych zapisów uchwały w takim kształcie w ogóle zostałaby podjęte.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Niektóre sądy interpretują ten przepis w ten sposób, że przedmiot zaskarżenia może stanowić tylko cała uchwała. Argumentują, że art. 25 ust. 1 u.w.l. nie daje natomiast sądowi możliwości ingerencji w treść zaskarżonej uchwały.

Z powyższymi poglądami nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie we wskazanym wyżej wyroku. Uznał, że żądanie uchylenia poszczególnych zapisów uchwały jest co do zasady możliwe. Powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r., I CKN 1088/97, OSNC 1999/11/193, wydany na gruncie prawa spółdzielczego, w którym uznano za dopuszczalne częściowe uchylenie uchwały, w sytuacji, gdy zachodzi niezgodność z prawem niektórych tylko postanowienie uchwały . Uchwała podlega uchyleniu w części, w której postanowienia nie są zgodne z prawem, chyba że z okoliczności wynika, iż bez tych postanowień uchwała w ogóle nie zostałaby podjęta. W ocenie Sądu Apelacyjnego powyższy pogląd znajduje także zastosowanie w przypadku powództwa z art. 25 u.w.l.

Aby pozew o uchylenie części uchwały mógł być merytorycznie rozpoznany, muszą zostać spełnione dwa warunki. Są one spełnione, gdy wskazane w pozwie jednostki redakcyjne zaskarżonych uchwał mają charakter autonomiczny ( tj. mogą funkcjonować w obrocie prawnym samodzielnie, niezależnie od pozostałych części uchwał) oraz gdy bez kwestionowanych zapisów uchwały w takim kształcie w także zostałaby podjęte.

Przesłanki dopuszczalności takiego żądania mogą w realiach konkretnej sprawy być trudne do oceny, w szczególności na etapie wnoszenia pozwu. Z powyższych przyczyn w pozwie o uchylenie części uchwały wspólnoty mieszkaniowej warto zastrzec alternatywne żądanie uchylenia uchwały w całości na wypadek, gdy bez uchylonych części nie będzie możliwe pozostawienie uchwał w obrocie prawnym.

Dodaj komentarz