Najem lokali komunalnych tylko na czas określony – zmiany przepisów wejdą w życie jeszcze w 2017 roku ?

zasoby gminy

Osoby spełniające warunki wynajmu lokali komunalnych powinny się spieszyć. Za około rok mogą wejść w życie przepisy uniemożliwiające zawieranie takich umów na czas nieokreślony, a umozliwające jedynie na czas 5 lat. Co 5 lat będzie następowała weryfikacja uprawnień do takich lokali, a w przypadku śmierci najemcy ich tzw. dziedziczenie (a precyzyjniej wstąpienie w stosunek najmu) będzie ograniczone do sytuacji, w których osoby bliskie zmarłego najemcy spełniają warunki wynajmu.

Wiosną tego roku ukazała się informacja, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce zreformować zasady najmu lokali komunalnych i złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Podobne pracę toczyły się już 2012 roku, jednak nie wyszły poza wstępny etap legislacji.

Tym razem na stronie Rządowego Centrum Legislacji znalazł się jednak konkretny projekt zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów. Dnia 8 listopada 2016 roku wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji został przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Możemy w nim przeczytać, że umowę najmu lokalu będącego w zasobach gminy można będzie zawrzeć tylko na czas 5 lat, za wyjątkiem lokali socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy. Taka umowa będzie odnawiana lub przeniesiona po śmierci najemcy na osoby bliskie tylko w przypadku dalszego spełniania warunków najmu lokali komunalnych.

Gmina będzie mogła odmówić zawarcia umowy najmu w przypadku, gdy pomimo niskich dochodów, sytuacja majątkowa będzie w rażącej dysproporcji dobra. Kandydat do przydzielenia mieszkania będzie musiał złożyć deklarację o dochodach i stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów, będą miały zastosowanie stare przepisy.

Dnia 17 listopada 2016 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński w odpowiedzi na interpelacje posła Krzysztofa Paszyka oświadczył, że zgodnie z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego przewiduje się, że skierowanie projektu ustawy pod obrady Rady Ministrów nastąpi w IV kwartale bieżącego roku. Wejście w życie rozwiązań nastąpiłoby więc w 2017 r., co będzie ostatecznie zależało od decyzji Parlamentu. Treść projektu może się zatem jeszcze zmienić albo nawet zostać odrzucona na którymkolwiek etapie prac legislacyjnych.

Dodaj komentarz