Najem zwolniony z VAT także w razie dalszego podnajmu na cele mieszkaniowe

podatek od towarów i usług

Najemca lokalu w celu podnajmu na cele mieszkaniowe nie musi doliczać do faktury podatku od towarów i usług.

Spółka, która otrzymała korzystną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2016 r. (sygn. ITPP2/4512-1121/15/AD – sip.mf.gov.pl) jest najemcą (od spółdzielni mieszkaniowej) lokalu mieszkalnego. Rozważa możliwość podnajmu tego lokalu innemu podmiotowi (osobie prawnej), który zawrze umowę dalszego podnajmu z osobą fizyczną wyłącznie na cele mieszkaniowe. Podatnik – najemca, jak i jego podnajemca w łączących ich umowach posiadać będą klauzulę o przeznaczeniu przedmiotu umowy – lokalu mieszkalnego, wyłącznie na cele mieszkaniowe (przy czym nie chodzi tutaj o świadczenie usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, czy innych usług hotelowych).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu (ustawy o podatku od towarów i usług) odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Najem, jako usługa, wypełnia określoną w art. 8 updof definicję usługi. Zatem spółka jako przedsiębiorca musi co do zasady odprowadzać VAT od pobieranego czynszu za najem nieruchomości.

Jednakże, zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 36 uptu zwalnia z VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Aby można było zastosować to zwolnienie, spełnione muszą być wszystkie wskazane w przepisie przesłanki, to jest:
1) świadczenie usługi na własny rachunek,
2) charakter mieszkalny nieruchomości,
3) mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.
Ponadto zwolnienie to nie ma zastosowania do usług wymieniowych w poz. 163 załącznika nr 3 do uptu – usługi związane z zakwaterowaniem.

Organ podatkowy potwierdził, że w zaistniałym przypadku spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Co istotne przyznał także, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy nie tylko umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, ale także umów zawieranych w dalszych relacjach np. najemca – podnajemca.

Dodaj komentarz