Uchwały wspólnoty niezgodne z porządkiem obrad

prawo mieszkaniowe

Pierwszy kwartał roku to okres zebrań właścicieli lokali. Dziś chciałbym przybliżyć często pojawiający problem, mianowicie, czy uchwały wspólnoty mieszkaniowej mogą być niezgodne z porządkiem obrad, to znaczy czy na zebraniu wspólnoty można zgłosić projekt uchwały całkowicie niezwiązany z porządkiem obrad lub całkowicie zmienić porządek obrad. Okazuje się, że jest to możliwe.

Porządku obrad zebrania właścicieli lokali dotyczy jedynie art. 32 ust. 2 zdanie pierwsze u.w.l., według którego w zawiadomieniu o zebraniu właścicieli należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. Nie ma natomiast takiej regulacji, jak np. w art. 41 § 1 prawa spółdzielczego, zgodnie z którym walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2010 roku (sygn. V CSK 52/10 – www.sn.pl) zebranie właścicieli lokali może podejmować uchwały również w sprawach, które nie zostały ujęte w porządku obrad ustalonym przez zarząd (zarządcę).

Stanowisko w ww. wyroku jest cały czas aktualne, a dla sądów znaczenie ma treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne związane z przygotowaniem projektu uchwały. Przykładowo w wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 8 stycznia 2016 roku (sygn. I C 259/15 – orzeczenia.ms.gov.pl) potwierdzono, iż właściciele lokali nie są związani treścią projektów uchwał przedstawianych w zawiadomieniu o terminie zebrania wraz porządkiem jego obrad, w związku z czym mogą podejmować uchwały wykraczające poza te projekty lub nawet je zmieniać.

Zgodnie z ust 2 artykułu 32 u.w.l. w zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. Nie ma żadnego wymogu załączenia treści projektu uchwały. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany. Przy czym zaplanowany porządek obrad nie jest sztywny, w tym sensie, że zebrani właściciele lokali mogą wyjść poza jego zakres i zająć się nawet sprawami w porządku obrad nieuwzględnionymi, w szczególności mogą podejmować stosowne uchwały nieprzewidziane lub niezgodne z porządkiem obrad.

Z uwagi na powyższe zaskarżenie uchwały jedynie w oparciu o zarzut braku umieszczenia projektu uchwały w porządku obrad będzie skazane na porażkę.

Warto też zaznaczyć, że uchwały mogą być podejmowane nie tylko na zebraniu właścicieli, ale także poprzez zbieranie podpisów w trybie obiegowym oraz w trybie mieszanym. Z uwagi jednak na uciążliwość związaną z koniecznością zbierania podpisów, w wielu wspólnotach najważniejsze decyzje podejmuje się na corocznych zebraniach.

Dodaj komentarz