Najemca nie płaci czynszu. Jak wypowiedzieć umowę najmu?

najem

najemJeśli jesteś wynajmującym, a najemca zalega ci z czynszem, możesz wypowiedzieć mu umowę najmu. Zwłoka w zapłacie czynszu wiąże się także z innymi skutkami jak możliwość naliczenia odsetek i dochodzenia wierzytelności przed sądem. W niniejszym artykule skupie się jednak na opisaniu samej procedury wypowiedzenia umowy w tej konkretnej sytuacji.

W niniejszym artykule zajmę się najmem lokalu przeznaczonego na potrzeby mieszkaniowe. Taki najem jest uregulowany przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy uniemożliwiają wypowiedzenie takiej umowy najmu bez zaistnienia wskazanych w ustawie przyczyn. Stąd wynajmujący, chcąc zakończyć umowę z najemcą, która stała się dla niego obciążeniem, powinien znać przepisy regulujące najem. Są to przepisy w dużej części bezwzględnie obowiązujące, których nie można zmienić umową, co najwyżej na korzyść najemcy (tzw. przepisy semiimperatywne).

Niniejszy artykuł nie dotyczy najmu lokali na potrzeby użytkowe, czy najmów komercyjnych. W tych przypadkach zasady wypowiedzenia różnią się, a przepisy nie chronią w tak znaczny sposób najemcy.

Zabezpieczenia.

Warto zawczasu zabezpieczyć się przed możliwością niepłacenia czynszu. Umowa najmu nie musi być zawarta na czas nieoznaczony. Może być zawierana na czas oznaczony, na krótkie terminy, po których będzie musiała być przedłużona. Można zawrzeć umowę najmu w formie najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego, co znacznie ułatwi wyegzekwowanie eksmisji. Można także pobrać od najemcy kaucję.

Negocjacje i rozwiązanie za porozumieniem stron.

Przepisy w większej mierze chronią najemców. Wynajmujący powinni zastanowić się zatem, czy nie ma jeszcze szansy na porozumienie z najemcą w sprawie rozwiązania umowy najmu i wyprowadzki. Nawet istotne ustępstwo ze strony wynajmującego (np. co do ustalenia zakończenia najmu lub umorzenia części długu) może spowodować, że wyprowadzka najemcy nastąpi szybciej i w bardziej przyjaznej i zgodnej atmosferze.

Co jednak zrobić, jeśli żadne rozmowy nie pomogą?

Terminy płatności czynszu

Pierwszym elementem niezbędnym do ustalenia, czy jest już możliwe wypowiedzenie umowy najmu, jest ustalenie, kiedy powstała zaległości oraz ile ona wynosi. Zasady te powinny być określone w umowie najmu. Trzeba zatem spojrzeć do umowy i ustalić terminy wymagalności, czyli ostateczne terminy na zapłatę czynszu i innych opłat. W razie braku takich postanowień w umowie czynsz powinien być płacony co miesiąc, z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Termin ten dotyczy umów najmu na czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej jednego miesiąca.

Zwłoka

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest możliwe tylko w przypadku popadnięcia przez najemcę w zwłokę, a nie zwykłe opóźnienie. Zwłoka oznacza opóźnienie, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Definicja ta wynika z art. 476 Kodeksu cywilnego. Warto jednak zaznaczyć, że w przepisie tym chodzi tylko o odpowiedzialność za opóźnienie, a nie za brak środków finansowych w ogóle. Najemca nie może się zatem powoływać na złą sytuację majątkową, zwolnienie z pracy, potrzebę przeznaczenia pieniędzy na leczenie itp. Z kolei niespodziewana ciężka choroba i pobyt najemcy w szpitalu w ciężkim stanie w momencie terminu płatności czynszu nie spowoduje zwłoki. Tym samym nie da podstaw do podjęcia procedury wypowiedzenia umowy najmu. W takiej sytuacji najemca powinien dokonać płatności tytułem czynszu z odsetkami niezwłocznie po wyjściu ze szpitala. Ewentualnie powinien to zrobić po poprawie stanu zdrowia, jeśli ma obiektywną możliwość zapłaty poprzez dokonanie przelewu lub w inny sposób.

Okres zwłoki

Wynajmujący (czyli zazwyczaj właściciel) może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu co najmniej za 3 pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. W takiej sytuacji wypowiedzenie może nastąpić nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Oznacza to, że musi upłynąć trzeci termin płatności, aby było możliwe uprzedzenie najemcy na piśmie z wyznaczeniem dodatkowego terminu, a następnie wypowiedzenie umowy najmu. Oczywiście możliwość wypowiedzenia w powyższy sposób dotyczy także takiej sytuacji, w której najemca płaci co miesiąc tylko część czynszu, ale jego zaległości odpowiadają już w sumie kwocie czynszu za 3 pełne okresy płatności.

Rodzaje zaległości

Czy zaległości uprawniające do rozpoczęcia procedury wypowiedzenia umowy najmu odnoszą się tylko do czynszu, czy także do opłat niezależnych od właściciela? Wśród prawników nie ma jednolitego stanowiska. Mowa tu o opłatach sprecyzowanych w umowie najmu osobno, w przypadku których wynajmujący pełni funkcje pośrednika. Są to np. za wodę i ścieki, energię elektryczną, gaz. Użyte sformułowanie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów „inne opłaty” dotyczy bowiem przede wszystkim odpowiednika czynszu w przypadku wypowiedzenia umowy z innych, podobnych stosunków prawnych jak najem. Z tych przyczyn, o ile to możliwe, dla bezpieczeństwa skuteczności wypowiedzenia, zalecałbym zaczekanie aż zaległości z samego czynszu przekroczą trzykrotność miesięcznej kwoty czynszu.

Aktualizacja! Od 21 kwietnia 2019 roku sprecyzowano przepisy. Obecnie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów brzmi: „jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Uprzedzenie na piśmie

Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne i w przypadku braku wyprowadzki najemcy można było dochodzić jego eksmisji przed sądem, konieczne jest uprzedzenie lokatora na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia mu dodatkowego, miesięcznego terminu. Uprzedzenie powinno być wręczone najemcy po upływie czasu, gdy najemca będzie już w zwłoce z zapłatą czynszu za 3 miesięcy (np. minie trzeci z kolei termin płatności, a jeśli najemca płaci nieregularnie lub w niepełnej wysokości zobacz uwagi w rozdziale „Okres zwłoki”). Jeśli najemca nie przyjmie uprzedzenia (nie pokwituje odbioru własnoręcznym podpisem), sugeruję wysłać je pocztą z potwierdzeniem odbioru. Następnie należy zaczekać miesiąc od daty na odbiorze lub od ostatniego dnia, w którym mógł odebrać awizowaną przesyłkę.

Niektórzy prawnicy uważają, że jest możliwe skierowanie do najemcy wspomnianego pisma już po upływie dwóch pełnych okresów płatności. Przy takiej interpretacji brak zapłaty zaległości po upływie kolejnego, trzeciego już miesiąca będzie umożliwiał wynajmującego dokonanie wypowiedzenia. Redakcja art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów niestety nie pomaga w jednolitej interpretacji:

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
(…)
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, (…)

Nie zamierzam głębiej wnikać w ten problem. Być może będzie to tematem odrębnego wpisu. Jeśli zależy jednak Państwu, aby skuteczność wypowiedzenia nie została zakwestionowana przez Sąd, sugeruję wybrać dłuższą drogę. W drodze indywidualnych porad prawnych mogę wyjaśnić, jak można przyspieszyć procedurę, aby wszystko odbyło się w granicach prawa i zminimalizować wszelkie niekorzystne dla wynajmującego ryzyka związane z niejasnością przepisów prawnych.

Wypowiedzenie

Dopiero po upływie dodatkowego terminu miesięcznego od odebrania przez najemcę pisma będzie można dokonać wypowiedzenia umowy najmu. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Jeśli najemca nie przyjmie wypowiedzenia (nie pokwituje odbioru własnoręcznym podpisem), sugeruję wysłać je pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wypowiedzenie może nastąpić nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że niezależnie czy dłużnik odbierze pismo np. 1 czy 28 lutego, musi upłynąć pełny kalendarzowy miesiąc. Ostatnim dniem najmu jest w tym przypadku 31 marca. Jeśli najemca nie odbierze (awizo), za dzień odbioru przyjmujemy ostatni dzień, w którym mógł odebrać przesyłkę (najczęściej 14 dzień po awizowaniu). A zatem, dopiero mając pokwitowanie odbioru lub zwróconą przesyłkę po awizowaniu na prawidłowy adres najemcy, możemy legalnie i skutecznie żądać od najemcy opróżnienia i opuszczenia lokalu do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Sąd i komornik

Co zrobić, jeśli mimo skutecznego rozwiązania umowy najmu na skutek wypowiedzenia, najemca dalej nie opuści mieszkania?

Żądanie opróżnienia i opuszczenia przez najemcę mieszkania może być dochodzone przed sądem (sprawa o eksmisję). Sąd oprócz tytułu prawnego wynajmującego do lokalu (np. własności), prawidłowości wypowiedzenia, będzie badał także uprawnienie najemcy do otrzymania lokalu socjalnego. Jeśli najemca nie wyprowadzi się z lokalu mimo prawomocnego wyroku sądowego (niezaskarżonego lub po oddalonej apelacji), można zwrócić się o pomoc do komornika. Dopiero komornik sądowy jest uprawniony do zastosowania wobec najemcy środków, aby przymusowo odebrać lokal. Nawet w przypadku eksmisji bez orzeczonego prawa do lokalu socjalnego postępowanie egzekucyjne może trwać długo. Komornik będzie czekał przynajmniej 6 miesięcy na przyznanie przez gminę lokalu tymczasowego, zanim wyznaczy termin eksmisji. Ten nie może przypaść na okres zimowy (w przypadku eksmisji do noclegowni).

Pomoc adwokata lub radcy prawnego

Eksmisje sądowe i egzekucyjne toczą się długo. Wiążą się z różnego rodzaju problemami, jak zaskarżanie przez dłużników różnych czynności, paraliżowanie postępowań na różny sposób. Inne problemy to np. pozostawione rzeczy dłużnika, zdewastowanie lokalu, niewywiązywanie się gminy z udostępnianiem lokali socjalnych i tymczasowych oraz związana z tym szkoda. Z tych wszystkich przyczyn sugeruję skorzystanie z wykwalifikowanej pomocy prawnej w postaci adwokata lub radcy prawnego.

Prawnik ustali stan prawny, podpowie o wszystkich możliwościach, które można zastosować. Może sporządzić wezwania, które pomogą przekonać najemcę do spłaty zadłużenia. Wreszcie pomoże w postępowaniu przed sądem i komornikiem.

55 opinii na temat “Najemca nie płaci czynszu. Jak wypowiedzieć umowę najmu?

 1. Witam mam pytanie odnośnie wynajetego pokoju.
  Co jeśli mam pokój do końca sierpnia bo tak jest na umowie i nie korzystam z niczego bo wprowadziłem się i nie zapłacę za to?, w umowie jest napisane że muszę znaleźć osobę na swoje miejsce, umowa jest okresowa i nie ma możliwości wypowiedzenia jej.
  Co mogę zrobić w tym przypadku?

  1. Jeśli ma Pan umowę najmu na czas określony do końca sierpnia, a umowa nie przewiduje możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, to umowa (w tym czynsz) niestety obowiązuje aż do sierpnia. Jedyną możliwością wcześniejszego wygaśnięcia umowy jest jej rozwiązanie za porozumieniem stron. Dość istotne jest zatem, czy zwrócił Pan już mieszkanie, wynajmujący przyjął od Pana klucze, spisał z Panem jakiś protokół oraz czy umowa nie przewidywała formy pisemnej dla jej rozwiązania i skutków niezachowanie tej formy.

 2. Witam, jak wybrnąć z takiej sytuacji. Najemca wyprowadził się , nie wypowiedział umowy, nie oddał kluczy, nie odpowiada na telefony, a pod adresem stałego zameldowania ( jest w dow. Osob.) nie ma go. A więc polecone dostaję z powrotem.

  1. Oddanie kluczy to jeden z przejawów przekazania posiadania. Najbezpieczniej przeprowadzić postępowanie eksmisyjne. W przypadku zamiaru obrania “drogi na skróty” i otworzenia zamków (np. przez ślusarza) radzę być absolutnie pewnym, że nastąpilo definitywne wyprowadzenie się najemcy. Doradzamy też skontaktować z prawnikiem, który wytłumaczy w jakich przypadkach takie “włamanie” może skutkować odpowiedzialnością karną, a kiedy jest uzasadnione. Można też ustalić w urzędzie gminy, czy adres zameldowania jest aktualny i czy najemca w ogóle żyje.

 3. Dzień dobry,
  Wynajmujący nie płaci od miesiąca opłat za media (nie odbiera telefonów, nie odpisuje na smsy, na maile) a umowa z nim podpisana zawiera klauzulę o miesięcznym okresie wypowiedzenia bez podania przyczyny, czy wystarczy wysłać poleconym wypowiedzenie umowy i co zrobić gdy dalej się nie będzie wyprowadzać.

  pozdrawiam

  1. Z treści pytania nie wynika, czy umowa dotyczy lokalu mieszkalnego. Jeśli tak, ustawa o ochronie praw lokatorów zawiera znacznie bardziej skomplikowaną procedurę wypowiedzenia umowy i nie dopuszcza w ogóle możliwości wypowiedzenia umowy bez przyczyny, także w razie wniesienia pozwu o eksmisję niestety może mieć Pan problemy.

 4. Wypowiedziałem umowę najemcy ale nie chce się wyprowadzić i nadal nie płaci czynszu.
  Czy ma obowiązek płacić czynsz?
  Umowa wypowiedziana na dzień 01.02.2019

  1. Tak. Odpowiadając precyzyjnie jest to odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Przysługuje w wysokości dotychczasowego czynszu. Może być wyższe, jeśli wynajmujący udowodni, że kwota czynszu nie pokrywa jego strat.

   Mam nadzieję, że uda się Panu doprowadzić sprawę do pozytywnego zakończenia. W przypadku problemów może Pan skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego. Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

 5. Witam ! Moja sytuacja jest nieco inna. Mam umowę z moim najemca na czas określony. Jednak on sam zasugrował mi rozwiązanie tej umowy przd termninem. Przystałem na to warunkowo . Te warunki to pełne rozliczenie finasowe oraz doprowadzenia przdmiotu najmu do stanu używalności. Przy podjętej próbie zawarcia porozumienia okazało się, że przdmiot najmu czyli mieszkanie jest zdewastowane a platności nie do konca uregulowane (zalega z platnoscią czynszu za 1 okres rozliczeniowy). W takiej sytuacji nie wyraziłem zgody na roziązanie umowy w drodze porozumienia. Umowa trwa dalej lecz w odpowiedzi na to mój najemca porzucił przedmiot najmu. Wyprowadził sie sam a klucze wrzucił do skrzynki pocztowej o czym powidomił mnie telefonicznie, uznająć sprawe za zakończoną. W jaki sposób mam teraz dochodzić swoich roszceń z tytułu zaległści płatniczych oraz dokonanych zniszceń. Czy w tej styuacji mogę wypowiedzić umowę najmu ze skutkiem natychmistowym czy muszę przejść długotrwałą procedurę wypowiedzenia umowy z powodu zaległosci finasowych

  1. Niestety bez ustalenia w jaki sposób została zawarta umowa i jak jest jej treść nie jest możliwe odpowiedzenie na to pytanie. Co do zasady zgodnie z art. 77 par. 2 Kodeksu cywilnego rozwiązanie umowy zawartej na piśmie wymaga zachowania formy dokumentowej, czyli takie zachowanie jak wrzucenie kluczy do skrzynki czy rozmowa telefoniczna byłoby niewystarczające (w najbardziej typowych sytuacjach z pisemną umową). Inna sprawa do rozważenia, czy z uwagi na zrzeczenie się przez najemcę faktycznego posiadania, ma to sens (biorąc przede wszystkim pod uwagę pozostały okres trwania umowy najmu). Roszczeń pieniężnych można dochodzić przed sądem, a prawomocnie zasądzone należności można próbować ściągnąć za pośrednictwem komornika. Sugeruję skorzystanie z profesjonalnej, odpłatnej pomocy prawnej.

 6. Dziękuję za artykuł. Pytanie Panie Janie, czy jeśli powstały problemy z najemcą w okresie 3 miesiąca wynajmu, to z racji nieprzekroczenia okresu 12 miesięcy, jako właściciel, muszę czekać nie na 3 a na 6 miesięcy zalegania z czynszem, żeby zacząć działać?

 7. Dziękuję za świetne artykuły! Moi poprzedni najemcy byli zawsze bez zarzutu, można powiedzieć -idealni, i to być może uśpiło moją czujność przy podpisywaniu umowy najmu z aktualnym najemcą.

  Aktualna umowa to najem okazjonalny ze wszystkimi wymaganymi notarialnymi załącznikami, zgłoszona w czasie do US itp. – zawarta na okres 5 lat…Po kilku miesiącach bezproblemowego najmu pojawiły się problemy – najemca (po moich ponagleniach) zgłosił chwilowy problem finansowy, obiecał uregulować czynsz za bieżacy m-c w ciągu tygodnia -czego nie zrobił, do tego wyłączył/zmienił nr telefonu, nie odbierał domofonu. Po kilku dniach prób udało się z nim porozmawiać w drzwiach najmowanego mieszkania – podpisał wezwanie do zapłaty czynszu oraz mediów w ciągu 7 dni – i tak zrobił – przelew otrzymałam. Poza tym kontaktu nadal nie mam (wyłączony telefon itp).

  Jakie są możliwości wcześniejszego rozwiązania tej umowy – czy w grę wchodzi jej wypowiedzenie z mojej strony – poza wszystkim opisanym powyżej, najemca miał mieszkać sam i tak to zostało zgłoszone w administracji. Natomiast wg sąsiadów, mieszka tam również kobieta. Czy punkt, że najemca oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, miałby tutaj zastosowanie?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam,
  Sabina

  1. Może Pani wypowiedzieć umowę z uwagi na udostępnienie lokalu innej osobie, z tym że jeśli najemca wytłumaczy się, że jest to osoba wskazana w art. 688(2) Kodeksu cywilnego np. żona albo osoba, której obecności nie tolerował, wypowiedzenie może być nieskuteczne. Może też Pani poczekać, aż będzie możliwe wezwanie a następnie wypowiedzenie z powodu zaległości, bądź (w przypadku tłumaczeń najemcy z tego pierwszego powodu) wypowiedzieć w oparciu o tą drugą postawę jeszcze raz.

 8. Dzień dobry. Jak powinna wyglądać procedura wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego zawartej na czas określony? Tzn co powinny zawierać poszczególne pisma i czy ich odbiór najemca musi potwierdzić podpisem?

 9. Dzień dobry,
  Mam problem polegający na tym iż podpisałem ze spółką s.a. umowę na wynajem (2lata) mieszkania w którym miała ta spółka prowadzić działalność związaną z wynajmem dobowym. Od początku były problemy z płatnościami. Obecna płatność czynszu jest już po terminie 20 dni ( brak kontaktu – nie odbierają telefonu). Czy mogę wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym ?. Czy muszę zachować procedurę wysyłania ponaglenia za brak wpłat za czynsz?

 10. czy po wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania i zajmowaniu go w dalszym ciagu przez lokatora mozna zadac zaplaty za zajmowany przez niego lokal?

  1. Oczywiście. Jest to opłata za bezumowne korzystanie z lokalu. Wynika to z samej ustawy. Mimo to warto na przyszłość wpisać klauzulę o takiej płatności do umowy. Z doświadczenia wiem, że wpływa to na najemcę mobilizująco.

   Wiele osób przychodzi do mnie na poradę w sprawie dopracowania treści umowy najmu. Gorąco zachęcam do takich porad. Udzielam takich porad także emailowo lub telefonicznie.

 11. Witam. mam pytanie. mam zapis w umowie : Najemca opłaci na rzecz wynajmującego należność z tytułu najmu powierzchni reklamowej w kwocie 250 zł na konto, nr…. Najemca tylko zapłacił za jeden miesiąc
  Po analizie przelewach zorjentowałem się , ze nie płacil przez 2,5 roku. Wysłalem wezwanie zapłaty kwoty zaległej. Najemca stwierdził, , że rozumiał, że to za cały okres , czyli na czas non stop, póżniej chce zapąłcić , kwotę za rok 250 x2,5 roku.
  Poinformowałem, ze moze Pan Najemca rozumieć , że cały okres lub za rok…ponformowąłem, ze jakmogę interpretowałem , że to kwota, moze być za dzień, tydzień, miesiać, rok, pół roku, etc.
  Zaznaczam, ze nie ma zapisu, czy to za dzień, miesiąc , pół roku czy rok czy za cały okres wynosi ta kwota oraz nie jest zaznaczone do którego dnia .
  Zawarta jest w umowie , ze umowa została zawarta na czas nieokreslony i może być rozwiązana za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

  Moje pytanie brzmi, czy wg mnie maja zastosowanie kc . art 669 , tzn ,ze powinien płacić każdego 10 miesiaca
  tzn. za 30 m-cy x 250 zł . plus z ustawowymi odsetkami.

 12. Mam pytanie co do sekcji Okres zwłoki artykulu:
  Aby uruchomic proces wypowiedzenia umowy najemcy, zwloka musi byc 3x suma wszystkich zaleglosci (czynsz administracyjny, energia, odstepne), czy wystarczy ze zwloka dotyczy np braku 3 wplat za czynsz admnistracyjny?

 13. Mam pytanie, wynająłem domek gospodarczy firmie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 msc. najemca przestał płacić w kwietniu całą kwotę , napisał mi że z powodu Corona virusa będzie płacił 30 % powołał się na art.357 KC. Ja nie wyraziłem zgody i wysłałem pocztą z potwierdzeniem dwa wypowiedzenia. Jedno zgonie z umową 3 msc. ale w przypadku wyrównania płatności i pełnego płacenia czynszu i drugie skracające okres wypowiedzenia do jednego miesiąca zgadzając się na obniżenie stawki do 30% zgodnie z zaproponowaną przez najemcę art. 357 KC. Najemca w żaden sposób nie odpowiedział mi na wysłane pismo. Za maj zapłacił 30 % należności cy związku z tym mogę w dniu 01.06. wezwać go do opuszczenia domku, a w przypaku braku zgody czy mam wezwać Policję?

 14. Dzien dobry, potrzebuje pomocy lub porady odnosnie wynajmowania pokoju. Jestem na grupie praca wrocław i widze ile Pan ma wiedzy dlatego kieruje sie do Pana. Z gory przepraszam za monolog ale chce wszystko jasno opisac ? Rok temu we wrzesniu wynajelam pokoj, wszystko bylo okej do czasu az zaczelo nam sie ciagle cos psuć w mieszkaniu. Właściciele twierdzili ze my tam mieszkamy, wiec my mamy sobie kupowac części placic za fachowcow. Nadszedl czas na remont lazienki nawet w sumie dwoch w tym samym czasie nie mielismy dwa miesiace dostepu do wody i do lazienek,współlokatorzy chodzili na siłownie lub na baseny sie kapac….po moich mailch do właścicieli zaproponowali nam 70 zł znizki do czynszu. Kiedy wybuchła cala ta epidemia, wspolokator ktory jest studentem stwierdzil, ze zerwie umowe bo i tak nie bedzie mieszkal we wroclawiu w umowie jest napisane ze kara za zerwanie umowy wynosi trzykrotnosc czynszu, a wiec zapłacił wysprzatal mieszkanie i czekał na zwrot kaucji po miesiącu braku odzewu od wlacicieli zaczął sie interesować czy w ogóle ją dostanie. Włacicielka po kilku dniach odpisala ze łóżko bylo nadłamane i musieli pokryc koszta ubezpieczeniem i kaucją, (ubezp wynosilo 50 zł a kaucja 1200) łóżko bylo nadlamane jak chlopak podpisywal umowe, ale właścicielka stwierdziła,ze jest jeszcze zgodne do użytku. Z kaucji 1200 zł oddano mu 400 gdzie nowe lozko koztowalo w sklepie 180 zł… dlatego teraz dobijam do głównego mojego pytania czy gdy nie zapłacę za ostatni czynsz cos mi grozi? 12 wpłat jest wykonanych, a wiem ze jesli zapałce za czynsz to kaucje również dostane niepełną ponieważ właściciele oszukują i nie mozna z nimi dojsc do kompromisu. Chciałam sie porozumieć i zapytałam czy mogę nie płacić ostatniego czynszu, a oni potrąca sobie z kaucji. Właścicielka odpisała, że kaucja nie zastępuje żadnych opłat czynszowych.

 15. Witam,
  Co zrobić w przypadku jeżeli wynajmuje mieszkanie na czas oznaczony z zastrzeżeniem że umowa ta nie przewidywiduje możliwości wcześniejszego wypowiedzenia przez żadną ze stron, a najemca nie płaci za czynsz już 8 miesięcy. Dostał dodatkowy termin oraz pisemne wypowiedzenie zgodnie z art 687 kc lecz powołuje się na wspomnianą umowę o braku możliwosći wypowiedzenia.

  1. Dodatkowy termin i wypowiedzenie powinny spełniać wymagania art. 11 ust. 1-2 ustawy o ochronie praw lokatorów. Art. 687 kc dotyczy w praktyce tylko lokali niemieszkalnych. Jeśli zrobił Pan wszystko prawidłowo a wszystkie metody polubowne zakończą się fiaskiem, pozostaje droga sądowa. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu w celu uzyskania odpłatnej porady prawnej lub też innych usług takich jak sporządzenie wezwań, czy też sporządzenie pozwu, reprezentacja w sądzie i przed komornikami.

 16. Witam! Mam pytanie: miałem umowę na czas nie określony z miesiecznym okresem wypowiedzenia. Po opuszczeniu mieszkania wlascicel domaga sie oplaty za czynsz chociaz nie mieszkam tam juz ponad miesiac. Czy musze placic?

  1. Niestety Panie Eryku (jeśli nic innego nie wynika z umowy) może. Umowa najmu polega na samym udostępnieniu lokalu do korzystania. Jeżeli ktoś nie chce dalej korzystać, sugeruję porozmawiać w wynajmującym, by umowę rozwiązać. Nagłe wyprowadzenie się, nawet za wiedzą i zgodą wynajmującego, nie oznacza jeszcze automatycznie rozwiązania umowy, a co najwyżej wolę jej wypowiedzenia w ustalonym terminie.

 17. Dzień dobry.
  Mam pytanie co w przypadku jak mam umowę z najemcą na czas określony bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, a najemca wręczył mi wypowiedzenie i zadał mieszkanie przed zakończeniem umowy. Nie było spisane porozumienie stron. Mieszkania nie wynająłem. Czy najemca powinien uregulować opłaty za miesiące po zdaniu mieszkania? Proszę o odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję.

 18. Dzien dobry, czy jeżeli w Statucie Spóldzielni jest zapis, ze opłaty za lokal powinny być (a nie, ze muszą być) uiszczane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, to Spóldzielnia ma prawo naliczania odsetek karnych za 2-3 dni zwłoki, w sytuacji, gdy płatność mojego wynagrodzenia jest rownież do 10 dnia każdego miesiąca i fizycznie środki na koncie mam dopiero 1-2 dni później, w zależności od tego kiedy zostaną zaksięgowane i na jaką sesję elixir się załapią? W związku z tym opóźnienie nie jest z mojej winy, tylko wynika z czasu niezbędnego do przeprowadzenia operacji bankowych. Z gory dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 19. Witam moja sprawa wygląda następująco wynajęłam mieszkanie osobie mieszkała w nim okrągły miesiąc
  Nie opłaciła rachunku za wodę czynszu oraz dla mnie
  Z tego co mi wiadomo stracila prace opuściła mieszkanie lecz chciałabym odzyskać pieniądze lecz osobą zwleka z czasem z powodu braku funduszy czy w takiej kwestii Moge założyć sprawe sądową i jakie będą z tego konsekwencje dla tamtej osoby

 20. Witam 6 lat temu siostra wynajmowała mieszkanie .Zalegała z jednym czynszem i dostępnym właściciele kazali się jej wyprowadzić z mieszkania .Wyprowadzając się miesięczny dług został nieopłacony.Tera po 6 latach właścicielka straszy siostrę że pójdzie do sądu o zapłatę tego zaległego czynszu sprzed 6 lat.Czy po 6 latach które minęły coś siostrze grozi?

 21. Podpisałem Umowę Najmu Okazjonalnego mieszkania w której zarówno Wynajmujący jak i Najemca mają prawo wypowiedzieć Umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dodatkowo w Umowie Wynajmujący zastrzegł sobie prawo do jej wypowiedzenia w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu za okres 1 miesiąca. Czy w świetle Ustawy o Ochronie Lokatorów powyższe postanowienia Umowy są nieważne ?

  1. Ww. postanowienia w zakresie, w jakim są na niekorzyść najemcy, są nieważne.

   W oparciu o moje doświadczenie mogę powiedzieć, że bardzo dużo umów najmu ma jakieś nieważne postanowienia.

   Naprawdę warto konsultować się w tych sprawach z prawnikiem (np. moja Kancelarią) najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy.

 22. Witam, czy jeśli podpisałem umowę z najemcą i a on mieszka z konkubiną(nie wspomnianą w umowie), mają dzieci a ona jest w kolejnej ciąży, a chcę sprzedać mieszkanie, czy mogę wypowiedzieć umowę miesiąc przed rownież?

  1. Odcinać media i niech […] na bruk […]! Większość z nich nie stac ani nie pofatyguje się do adwokata. Nie mówiąc ze jest to czasochłonne. Nie dość ze zdzierają benefity z państwa, to jeszcze okradają właścicieli lokali! […]
   [Komentarz poddano medracji]

 23. Witam wynajmuję mieszkanie przez najem okazjonalny i najemca jest już dłużny za trzy pełne okresy rozliczeniowe rozumiem że procedura jest taka że : po tym okresie wręczam najemcy wezwanie do zapłaty z miesięcznym terminem zapłaty (czy musi to być pismo z notarialnym poświadczeniem podpisu ?) i po odczekaniu miesiąca wręczam mu wypowiedzenie umowy najmu to pismo już musi być z poświadczeniem podpisu przez notariusza z miesięcznym okresem wypowiedzenia. I jeżeli nie wyprowadzi się do siedmiu dni mogę wszcząć procedurę komorniczą . Czy dobrze to rozumiem czy może wygląda to inaczej ?

 24. W lipcu 2020 r. kupiłam mieszkanie w kamienicy pod wynajem. Obecnie drugi najemca zarzucił mi, że go oszukałam ukrywając przy wynajmie, że mieszkanie ma grzyba. Pierwszy najemca nie zgłaszał problemu, ja również przy kupnie mieszkania nie widziałam oznak zawilgocenia. Obecny najemca przekazał informację, że sporządzi ekspertyzę o tym, że wilgoć była przed jego najmem i pociągnie mnie do odpowiedzialności za oszustwo. Czy najemca ma prawo zlecić ekspertyzę w mieszkaniu, którego nie jest właścicielem?
  W umowie na czas nieokreślony mam zawarty miesięczny okres wypowiedzenia w szczególności w sytuacji zalegania z opłatami. Czy pojawienie się wilgoci i konieczności remontu jest wystarczającym powodem wypowiedzenia umowy?

 25. A co w przypadku kiedy otrzymałem wiadomość że mam się wyprowadzić a teraz właściciel nie chce się pojawić oraz nie chce okazać rachunku za gas który chciał bym zapłacić tylko zabiera z kaucji ustalona przez niego kwotę z głowy nie wiem co mam robić.

 26. Proszę o pomoc. Wynajmuje mieszkanie. Pierwszy miesiąc został zapłacony w terminie , drugi i trzeci miesiąc opozniam się z płatnościami ponieważ mam chwilowe problemy finansowe . Zaległość za całe dwa miesiące wynosi 2800 ale 500 zł już spłaciłam. Natomiast dziś w godzinach wieczornych corka właścicielki wysłała mi smsa że właścicielka pisze mi wypowiedzenie i mam się wyprowadzić pojutrze w godzinach popołudniowych. Czy mogą mnie wywalić z dnia na dzień gdy nie mam dachu nad głową ? W umowie sa dwa podpunkty zawarte ale dowiedziałam się na forum prawnym że SA one sprzeczne z ustawą.
  – wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli najemca zalega z czynszem lub rażąco narusza inne postanowienia umowy
  – strony mogą niniejszą umowę rozwiązać za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub wcześniej za zgodą stron
  Proszę o pomoc bo nie wiem co robić.

 27. Dzień dobry,
  „jest w zwłoce z zapłatą czynszu co najmniej za 3 pełne okresy płatności”
  Dla przykładu:
  1) Miesięczny czynsz najmu do wynajmującego: 1000zł
  2) Miesięczny czynsz administracyjny do spółdzielni przez wynajmujacego 500zł
  3) Opłata za EE: 300zł
  Zaległość za 2 miesiace jw. to 3300zł.
  Czy to są już 3 pełne okresy płatnosci?
  Do pełnych okresów płatnosci liczymy wyłącznie czynsz najmu?

  1. Witam,
   Obecnie, to jest od 21.04.2019 r., art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów brzmi: „jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.”

   Czyli trzy pełne okresy płatności wyniosą 1800 x 3 = 5400 zł. Jeśli zaś umowa na EE została przepisana na najemcę wtedy 4500 zł.

 28. Witam jeżeli mam umowę notarialna i zalegam za opłatę do spółdzielni za 2 miesiące , natomiast czynsz miałam do zapłaty 10 marca i do dziś go nie zapłaciłam to czy właściciel może mi w trybie natychmiastowym oposcic mieszkanie ? Dostałam informację na meil 15 marca że czas mam do 31 aby się wyprowadzić w trybie natychmiastowym . A czytam różne forum i tak nie może zrobic

 29. Dzień dobry,
  Czy jest błędem wyjmującego, że nie wypowiedział wcześniej umowy najmu (umowa na czas określony) w sytuacji kiedy najmujący zalega z czynszem (12 miesięcy)? Czy nie wpłynął celowo na duże zadłużenie widząc ze spłata może być nie możliwa?

 30. Witam, bardzo proszę o pomoc.
  Trafiłam zdaje się na nieuczciwych właścicieli pokoju który wynajmuję. W umowie mam zapis ze kaucja podlega zwrotowi jeśli uprzednio zapłaci się czynsz – jednak wiem od poprzedniej wynajmującej że pomimo zapłaty czynszu właściciele nie oddali jej kaucji (wmówili nieuczciwe że coś zostało zniszczone)
  złożyłam wypowiedzenie najmu z miesięcznym okresem -zgodnie z zapisem w umowie. W umowie ma również zapis że kaucja nie może iść na poczet ostatniego czynszu – czy jest to zgodne z prawem? W tej chwili nie zapłaciłam jeszcze właścicielom czynszu za ten msc z obawy przed oszustwem i braku zwrotu kaucji. Jak najlepiej rozwiązać tę sytuację? ja nic nie zniszczyłam, uważam i że ost czynsz powinien zostać pokryty z kaucji.
  i pytanie drugie – czy jeśli zdam pokój z końcem msc i piszemy protokół zdawczy to właściciele mają mi prawo nie oddać kaucji powołując sie na zapis z umowy że kaucje oddaje się po zapłacie czynszu w ciągu 14 dni?

  dziękuję za pomoc
  pozdrawiam

 31. Uprzejmie witam.
  Czy wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego może być uzasadnione nie zamieszkaniem powyżej 12 miesięcy z powodu choroby i przebywania w tym czasie na leczeniu w ZOL. Wszelkie płatności wnoszone są na bieżąco.

 32. witam, zamieszkuje z synem w mieszkaniu należącym do byłego męża. Umówiliśmy się na barter- on płaci za mieszkanie jako swoje alimenty dla syna. Miesiąc temu wpadł nagle do nas z umowa najmu, w której zobowiązuje mnie do opłat eksploatacyjnych. W obawie przed awantura podpisuje ją. Po kilku dniach dochodzi do mnie, że nie mam od niego alimentów a muszę płacić czynsz na który mnie nie będzie stać bez alimentów. Czy mogę wnieść pozew o unieważnienie tej umowy najmu?

  1. Nie prościej pozew o alimenty z zabezpieczeniem roszczenia? Połowę mieszkania zajmuje dziecko, więc połowa opłat za mieszkanie to jego koszty, a koszty dziecka są jeszcze wyższe, bo kupuje mu Pani szereg innych rzeczy, wydaje na żłobek, przedszkole, szkołę, zajęcia, dentytystę, lekarzy, leki, itd. W razie problemów zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii https://adwokatjanczak.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne/

 33. Dzien dobry.
  Jestem wlascicielem mieszkania ktore wynajelam na okres 6 miesiecy tj do dnka 5 lutego 2023 r. W umowie zawartej na czas okreslony zawarty zostal zapis ze jesli przez 14 dni pani wynajmujaca mieszkanie bedzie sie spozniac z zaplata naleznosxi bede mogla wypowiedziec jej umowe z miesiecznym terminem na koniec kolejnego miesiaca. Altualnie kobieta spoznia sie, a poniewaz nie jest to pierwszy raz chcialabym umowe wypowiedziec. Czy jest to mozliwe i zgodne z prawem. A jesli nie co powinnam zrobić

 34. Dzień dobry. Jestem najemcą lokalu z podpisaną umową na czas określony. Wynajmujący przed podpisaniem umowy zataił wadę lokalu, w którym najmuję pokój tj. niedostateczna ilość ciepłej wody użytkowej w stosunku do ilości najemców, nie sprawna kuchnia gazowa, nie sprawna w pełni instalacja wentylacyjna powodująca zawilgocenie obiektu oraz wykreślenie bez mojej zgody punktu o możliwości wypowiedzenia umowy najmu, co się nie zgadza z pierwowzorem umowy. Dach domu, w którym wynajmuję pokój jest dziurawy co powoduje zacieki na ścianach i ogólnie panującą wilgoć wewnątrz co powoduje zapach stęchlizny, przez co z pralki korzystam w pracy jak i tam suszę ubrania, by nie przesiąkły zapachem stęchlizny. Chciałbym wypowiedzieć umowę ze względu na ukryte wady obiektu. Czy mam do tego prawo? Pozdrawiam.

 35. wynajmowałem mieszkanie przez 10 lat, czynsz opłacany zawsze w terminie. a teraz ni z gruszki ni z pietruszki wynajmujący wysłał mi wypowiedzenie najmu za 2 mce bo jest w innym kraju i nie wraca już i chce sprzedać mieszkanie. bylem w szoku…takie rzeczy to chyba dużo wcześniej się zapowiada ..nawet ja mu zaproponowałem że mogę płacić wyższy czynsz bo 10 lat to kawał życia a tu taki zonk…a pech chciał że moja zdolność kredytowa dopiero za rok wróci i będę mógł kupić własne mieszkanie…co mogę zrobić w takiej sytuacji…moja praca jest związana z tym mieszkaniem ( za zgodą wynajmującego) i nie widzi mi się zmieniać lokalu na rok…tym bardziej że czeka mnie teraz ciężki okres związany z chemioterapia..

  1. W mojej ocenie podane okoliczności nie uprawniają do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony. Takie wypowiedzenie nie będzie skuteczne, a w przypadku sprawy sądowej sąd nie orzeknie eksmisji. Właściciel może natomiast mieszkanie sprzedać, ale nabywca wejdzie wtedy w prawa wynajmującego.

 36. Witam mam pytanie wynajmuje mieszkanie nie okazjonalnie tylko na umowę na dwa lata miałam problem w październiku nie zapłaciłam za jeden miesiąc lecz w tym miesiącu zapłaciłam za jeden miesiąc i umówiłam sie z wlascicielka ze całość zapłacę w Listopadzie ponieważ bede miała cała gotówkę aby uregulować zgodziła się lecz wczoraj poinformowała mnie ze do końca miesiąca mam sie wynieść gdzie mam 5 dzieci a nie mam gdzie pójść nagle zaczęła dostawać telefony że jest głośno i wogule straszne głupoty ze niby ma caly czas telefony w co nie wierzę blagam o pomoc co mogę zrobić

Dodaj komentarz