Odwołujmy zebrania właścicieli lokali. Co z walnymi zgromadzeniami spółdzielni?

epidemia

epidemiaCzy zarządca w czasie epidemii ma obowiązek zwoływania zebrań właścicieli lokali? Czy powinien to zrobić do końca marca?

Nie. Zebrania powinny być przesunięte na inny termin, a najlepiej odwołane, gdyż trudno przewidzieć właściwy termin.

Można je spokojnie zwołać po zakończeniu lub złagodzeniu epidemii. Co grozi zarządcy, jeśli nie zwołają? Nic. Sankcją za niezwołanie zebrania w terminie jest możliwość zebrania przez dowolnego właściciela lokalu. Należy się spodziewać, że nawet w takim wypadku większość właścicieli nie przyjdzie i nie będzie możliwości podjęcia jakiejkolwiek uchwały.

Ministerstwo Rozwoju wręcz namawia, by przełożyć zebrania https://www.gov.pl/web/rozwoj/roczne-zebrania-wspolnot-mieszkaniowych-moga-zostac-przelozone

A co z walnymi zgromadzeniami spółdzielni? Także należy się wstrzymać.

Zgodnie z art. 8[3] ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych walne zgromadzenie może się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego w praktyce najczęściej kalendarzowego. Czyli mamy termin do końca czerwca.

Co się stanie jeśli do tego czasu epidemia nie minie? I tak nie należy wtedy zwoływać walnego zgromadzenia. Także w tym przypadku sankcją za niezwołanie jest właściwie jedynie możliwość jego zwołania przez inny podmiot. Zgodnie z art. 8[3] ust. 4-5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych konsekwencją braku zwołania walnego zgromadzenia w terminie jest możliwość zgłoszenia żądania przez inne podmioty: radę nadzorczą i 1/10 członków. W razie dalszej bezczynności walne zgromadzenie może zwołać rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Trudno przypuszczać, by którykolwiek z tych podmiotów odważył się w środku epidemii zwołać walne, a sąd uznał je za ważne.

Aktualizacja. Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku Dz. U. poz. 568

Powyższy stan rzeczy usankcjonował oficjalnie art. 90 ww. ustawy: „Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

Elektroniczne zbieranie podpisów pod uchwałami właścicieli lokali.

Brak zebrań właścicieli lokali nie musi oznaczać bezczynności wspólnot mieszkaniowych i braku możliwości podejmowania uchwał. Uchwały właścicieli lokali mogą być podejmowane także elektroniczne, o ile wcześniejsza uchwała takiej możliwości nie wykluczyła. Dobrze jest przyjąć uchwałę regulującą zadady takiego zbierania głosów, ale nie jest to bezwzględnie konieczne.

W razie braku takiej uchwały policzone głosy muszą być dobrze udokumentowane. Brak konieczności formy pisemnej nie oznacza, że mogą być oddane w sposób dowolny. Forma oddania głosów musi umożliwiać ich zweryfikowanie i zliczenie. Na przykład zarząd może ogłosić, że będzie zbierać głosy w formie zesjanowanych kart do głosowania.

Podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie w spółdzielni.

Kolejna ustawa, tzw. tarcza 2.0 wprowadziła możliwość podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie za pomocą środków komunikowania się na odległość. Nie zastępuje to odbycia normalnego walnego zgromadzenia w terminie 6 tygodni od ustania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Umożliwia natomiast podjęcie konkretnych uchwał. Jest to możliwe tylko w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Choć przepisy zostały dodane jedynie do ustawy Prawo spółdzielcze (do art. 36) a nie do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to ze względu na ich szczegolny charakter będą mogły z nich skorzystać także spółdzielnie mieszkaniowe.

Poniżej dodane paragrafy do art. 36:

§ 9. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 10. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 11. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 12. Głosowanie w trybie określonym w § 9-11 może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.

§ 13. Rozwiązania, o których mowa w § 9-12, stosuje się w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie (…)

Dodaj komentarz