Podatek za wspólny garaż nie będzie ciążył solidarnie na wszystkich współwłaścicielach

miejsce postojowe

Podatek od nieruchomości za garaż wielostanowiskowy nie będzie ściągany solidarnie od jednego właściciela.

Obecnie Urząd Skarbowy może ścigać każdego współwłaściciela lokalu stanowiącego garaż wielostanowiskowi o zapłatę podatku, który nie zapłacił w stosownej części jego sąsiad. Wadliwe prawo zostanie jednak zmienione. 20 maja 2015 roku do Senatu trafił uchwalony w dniu 15 maja przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o podatkach lokalnych – art. 3 ust. 4 – jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Wyjątek stanowiła jedynie część wspólna nieruchomości, gdy ustanowione były prawa odrębnej własności lokali.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw druk 2656 (www.sejm.gov.pl) po ust. 4 zostanie dodany ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się.”

Dodaj komentarz