Uchylenie planu podziału spółdzielni nie pozbawia możliwości funkcjonowania nowopowstałej spółdzielni

prawo mieszkaniowe

Uchylenie uchwały o podziale spółdzielni mieszkaniowej jedynie w zakresie planu podziału majątku nie pozbawia możliwości pobierania przez nową spółdzielnie opłat eksploatacyjnych od podmiotów, które stały się jej członkami.

Oznacza to tylko, że w tej specyficznej sytuacji nowa spółdzielnia nie została dotychczas skutecznie wyposażona w majątek, a mieszkania należące do członków nowej spółdzienie są częścią nieruchomości formalnie pozostającej własnością spółdzielni, z której został dokonany podział.  Nie zmienia to jednak faktu, że powstała nowa spółdzielnia jako samodzielny i odrębny podmiot prawny. Jeśli uchwała o podziale nie została uchylona w zakresie przejścia określonych członków do nowej spółdzielni, to nowa spółdzielnia ma swoich członków, którym przysługują prawa do lokali.

Obowiązek członków nowej spółdzielni mieszkaniowej pokrywania kosztów eksploatacyjnych nie może być kształtowany wolą organów innego niezależnego podmiotu niż spółdzielnia do której należą. Członkowie nowej spółdzielni powinni zatem płacić opłaty nowej spółdzielni zgodnie z jej uchwałami. Natomiast uchwały nowej spółdzielni są ważne i nie mogą zostać z tego powodu unieważnione.

Taki wniosek wynika z najnowszego orzecznictwa, m.in. wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt I ACa 795/12

Wydaje się, że obowiązek ten będzie dotyczył zarówno osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, jak również właścicieli lokali, mimo, iż art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odnosi się do mienia spółdzielni, a to dlatego, że ich prawa nie mogą zależeć od spółdzielni do której nie należą. Również osoby posiadające powyższe prawa, a nie będące członkami spółdzielni powinny pokrywać opłaty na rzecz nowej spółdzielni, gdyż ustawa nakazuje im pokrywać na tych samych zasadach co członkowie.

Należy ponadto dodać, że sytuacja w której powstaje nowa spółdzielnia, natomiast na skutek nieprawidłowej uchwały nie dochodzi do wydzielenia jej majątku ma charakter tymczasowy. Nawet w przypadku sporu pomiędzy obiema spółdzielniami istnieje możliwość rostrzygnięcia go przez sąd, gdyż członkowie spółdzielni mają roszczenie o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (w zakresie podziału majątku).

WięceJ: orzeczenia.ms.gov.pl – I ACa 795/12

Dodaj komentarz