Zwrot nadpłaconej przez spółdzielnie opłaty za wieczyste użytkowanie przedawnia się po 3 latach

lokale mieszkalne

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 lipca 2014 roku, III CZP 33/14 (www.sn.pl – wyrok SN – III CZP 33/14).Sprawa dotyczyła zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste, za które spółdzielnia płaciła wyższą stawkę niż powinna, gdyż nie wiedziała, że przysługuje jej w tym zakresie bonifikata (wątpliwości co do bonifkaty przy opłacie za użytkowanie wieczyte na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach rostrzygnęła dopiero uchwała z dnia 24 czerwca 2004 roku, II CZP 23/04). Sąd Najwyższy w powołanej wyżej uchwale nie zgodził się z argumentami spółdzielni mieszkaniowej, będącej jedną ze stron sporu, popartych wyrokiem z dnia 14 stycznia 2011 roku, III CNP 52/2010, w którym Sąd Najwyższy wskazał na niejednorodny charakter działalności spółdzielni mieszkaniowej, wyjaśniając, że w ramach stosunków z członkami działalność spółdzielni mieszkaniowej prowadzona jest na ich rzecz i nie ma charakteru gospodarczego, gdyż członkowie spółdzielni są beneficjentami a nie uczestnikami tej działalności w przeciwieństwie do działalności prowadzonej na zewnątrz na rzecz innych przedsiębiorców lub w przypadku administrowania cudzymi zasobami.

Niewątpliwie, za prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnie mieszkaniowe należy uznać czynności mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych wynikających z faktu zamieszkiwania w spółdzielczym o
siedlu lub budynku (vide: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r. sygn., akt III CZP 117/91). Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 marca 2004 r. sygn. akt II CK 53/03, jednak w odniesieniu do sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa działa w ramach podjętej przez nią inwestycji budowalnej (w postaci domów jednorodzinnych).

Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale rozstrzygnął zatem, że w każdym przypadku uiszczanie opłaty za użytkowanie wieczyte przez spółdzielnię należy zaliczyć jako czynność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz