Tytuł do lokalu a meldunek

wzor-dowodu

Do zameldowania się na pobyt stały trzeba przedstawić (oprócz wypełnionego formularza, dowodu osobistego (do wglądu) i zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego adresu, jeśli nastąpiło to wcześniej, a nie jednocześnie z zameldowaniem):

– potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,

– oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu.

Ustawa wyjaśnia także, że dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 

Czy brak zgody właściciela stanowi przeszkodę do dokonania zameldowania?

 

Nie. Jeśli osoba zgłaszająca pobyt stały (czyli mająca zamiar zamieszkać pod nowym adresem) dysponuje jakąkolwiek umową np. umową najmu, czy umową użyczenia, której sama jest stroną, sama może poświadczyć pobyt. Jeśli nie dysponujesz taką umową, na formularzu zgłaszającym meldunek powinno znaleźć się potwierdzenie tego pobytu przez osobę dysponującą tytułem prawnym np. właściciela lub najemcy, a do wglądu załączona umowa potwierdzająca jego tytuł.

 

Co w przypadku, gdy nie dysponuję żadną umowa, właściciel nie sprzeciwia się mojemu pobytowi, ale nie chce podpisać potwierdzenia pobytu?

 

W takim wypadku, po złożeniu wniosku niezawierającego takiego potwierdzenia, urząd nie dokona zameldowania na podstawie samego zgłoszenia, tylko przeprowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia, czy zgłaszający faktycznie przebywa pod wskazanym adresem. Może m.in. przesłuchać właściciela, zgłaszającego lub inne osoby zamieszkałe pod tym adresem.

Jeśli okaże się, że pobyt jest legalny, urząd powinien zameldować zgłaszającego się. Pobyt legalny oznacza przebywanie w lokalu na zasadach zgodnych z prawem, za wiedzą i zgodą właściciela lokalu lub innej osoby uprawnionej do dysponowania lokalem. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się ponadto pogląd, iż instytucja zameldowania nie może sankcjonować samowoli, a więc sytuacji będącej następstwem naruszenia posiadania czy wręcz przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego; nie można przecież czerpać uprawnień z zachowań sprzecznych z prawem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 1997 r., sygn. akt V SA 1739/96, z dnia 15 mają 2007 r., sygn. akt II OSK 773/06, z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt II OSK 1069/07 (orzeczenia.nsa.gov.pl))

Warto zaznaczyć, że zameldowania ma wyłącznie charakter ewidencyjny i nie odzwierciedla uprawnień do lokalu, a jedynie potwierdza pewien stan faktyczny – zamieszkiwania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego bądź czasowego pobytu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 1800/11 (orzeczenia.nsa.gov.pl) ).

 

Co zrobić, jeśli w umowie najmu czy użyczenia, mam wpisane, że właściciel nie wyraża zgody na meldunek?

 

Takie zastrzeżenie jest nieważne. Właściciel nie może sprzeciwiać się meldunkowi, jeśli pobyt najemcy jest legalny.

 

Podstawa prawna:

– ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych: art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 47 ust. 1-2,

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, Dz. U. z 2012 r. poz. 1475.

 

6 myśli nt. „Tytuł do lokalu a meldunek

 1. Paweł

  Witam
  Chcemy zameldować moją żonę w moim domu (w którym mieszka także moja matka), co będzie do tego potrzebne w przypadku gdy ojciec będący jednym z właścicieli domu zmarł, a nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. adw. Jan Jakub Jańczak Autor wpisu

   To urząd zdecyduje, co będzie potrzebne. Może np. wziąć oświadczenia od domowników albo ich przesłuchać na okoliczność, czy dana osoba faktycznie tam mieszka. Proponuje jednak przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie lub u notariusza (trochę drożej ale szybciej). Nie jest to trudne ani kosztowne, a wskutek tego zameldowanie stanie się formalnością.

   Odpowiedz
 2. M.B

  Witam
  Chcę przemeldować się do mieszkania, które należy do mojej mamy. Jaki potrzebuję dokument to przedstawienia w urzędzie ? Czy dokumenty z nazwiskiem mojej mamy( i tym moim) wystarczy ?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przeczytaj regulamin komentowania treści bloga.