Wspólnota nie nałoży kary regulaminowej

kara

Wspólnota mieszkaniowa może nakładać na właścicieli lokali opłaty, które są związane z wykonywaniem prawa własności, czyli np. utrzymaniem budynku, rozliczeniem mediów. Nie może natomiast kreować jakichkolwiek innych obowiązków niewynikających z przepisów o ustawie o własności lokalu, w tym obowiązków o charakterze gwarancyjnym, czy kar prewencyjnych.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 stycznia 2014 roku, sygn. I ACa 1394/13. (orzeczenia.ms.gov.pl – wyrok I ACa 1394/13) Sprawa dotyczyła wodomierzy. Zgodnie z uchwałą wspólnoty właściciel, u którego stwierdzono ingerencję w urządzenie pomiarowe, zostanie obciążony kosztami ekspertyzy urządzenia i karą regulaminową w wysokości 500 zł.

Uznał, iż żaden przepis prawa nie zezwala Wspólnocie Mieszkaniowej na składanie oświadczeń woli o charakterze władczym, którym poszczególni właściciele mieliby obowiązek się podporządkować. Brak jest podstaw do przyjmowania przez wspólnotę mieszkaniową regulacji, o charakterze prewencyjnym, mającym zapobiegać ewentualnym zagrożeniom czy szkodom. Wspólnota nie może kreować stosunku obligacyjnego w stosunku do jednego z jej członków. (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8.09.2010 r, VI ACa 76/10)

Naruszenie obowiązków związanych z użytkowaniem lokali zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, czyli spowodowanie ingerencji w urządzenie pomiarowe, może skutkować powstaniem innych roszczeń opartych na przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy o własności lokali. W tym miejscu warto zaznaczyć, że takie zachowania mogą mieć także skutki wynikające z prawa karnego.

Natomiast obciążenie przez wspólnotę właściciela lokalu bezwzględną lub rozszerzoną odpowiedzialnością odszkodowawczą o charakterze gwarancyjnym, w tym z tytułu czynów niedozwolonych, wykraczającą poza tą, która obciąża go z tytułu prawa własności, nie znajduje oparcia w przepisach prawa.

Komentarze dotyczące wpisu “Wspólnota nie nałoży kary regulaminowej

 1. Konrad

  A co jeśli mieszkaniec bez zgody wspólnoty zetnie drzewo na terenie wspólnoty. Czy administracja, zarząd lub wspólnota może wyciągnąć jakieś konsekwencje?

  Odpowiedz
  1. adw. Jan Jakub Jańczak Autor wpisu

   Zarząd wspólnoty nie może swobodnie ustalać kar np. 500 zł grzywny za jedno drzewo, ale może zgłaszać takie przypadki organom ścigania. Jest to bowiem wykroczenie, a w pewnych przypadkach przestępstwo. Właściwie zarząd mógłby też żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnym w kodeksie cywilnym, ale nie zawsze będzie to celowe, by zarząd miał się tym zajmować.

   Odpowiedz
  1. adw. Jan Jakub Jańczak Autor wpisu

   Może post factum zadzwonić na Policję lub Straż Miejska. Aby zapobiec takiej sytuacji, ma jednak całą gamę możliwości od zainstalowania atrapy słupka parkingowego czy kamery po wystąpienie o zmianę organizacji ruchu i odpowiednie znaki drogowe.

   Odpowiedz
 2. Kasiekxd

  Witam serdecznie.
  A co jeśli przytrafiła mi się taka sytuacja ,że spiesząc się na zajęcia na uniwersytecie zostawiłam śmieci pod skrzynkami na listy z przekonaniem że później je zabiorę… Okazało się że jakiś Pan przyszedł do mnie wieczorem i powiedział że za zaśmiecanie bloku jest kara tj. 250 zł … Niestety nie chciał zrozumieć,że to nie miało na celu zaśmiecania… ??

  Odpowiedz
 3. Ciekawski Janusz

  A co wspólnota może zrobić właścicielowi, który po kilka miesięcy zalega z opłacaniem na fundusz remontowy i inne stałe opłaty?

  Odpowiedz
 4. Mieszczanin

  Witam mecenasie. Mam pytanie. Małżonkowie są wspolwlascicielami lokalu mieszkalnego we wspólnocie (8 lokali). W trakcie głosowań ile posiadają głosów 1 czy 2. Ważne ponieważ niektórzy twierdzą, że 1. A sąsiedni lokal po śmierci właściciela w ramach spadku posiada matka i syn i twierdzą, że mają prawo do 2. głosów. Czy faktycznie?

  Odpowiedz
  1. adw. Jan Jakub Jańczak Autor wpisu

   We wspólnocie (nie: w spółdzielni) głosuje proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej. Jedynie w wyjątkowych przypadkach można przeprowadzić głosowanie w trybie 1 właściciel 1 głos. Zachęcam do zapoznania się
   Jak współwłaściciele lokali i małżonkowie głosują nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej?
   Jeden właściciel jeden głos (tryb podejmowania decyzji we wspólnocie mieszkaniowej)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz